Prodali jste nemovitost v roce 2023?  Odhlaste se z placení daně z nemovitosti.

01.01.2024

Ukončení daňové povinnosti

Poplatníkem daně z nemovitosti za celý kalendářní rok je osoba, která vlastnila  nemovitost k
 1. lednu daného roku. Jinými slovy, pokud jste vlastnili nemovitost na začátku minulého roku  a k 
1. lednu letošního roku ji již nevlastníte, přestáváte být poplatníkem daně z nemovitosti. Nespoléhejte se na automatické odhlášení; tuto změnu musíte aktivně oznámit finančnímu úřadu.

Postup odhlášení z daně z nemovitosti

V případě, že nemáte žádnou další nemovitost v daném obvodu, zašlete místnímu finančnímu úřadu dopis informující o ukončení vaší daňové povinnosti z nemovité věci. (viz. příklad na konci článku)

Vlastníte-li více nemovitostí a prodali jste jednu

V případě, že stále vlastníte další nemovitosti v daném územním obvodu, na něž se vztahuje daň z nemovitostí, podáte místnímu finančnímu úřadu nové daňové přiznání. V tomto formuláři uvádějte pouze pozemky a stavby, které k 1. lednu daného roku stále vlastníte.

Termín pro nahlášení, odhlášení či změnu

Termín pro nahlášení odhlášení či změny správci daně je do 31. ledna následujícího roku po prodeji.

Jak oznámit odhlášení nebo změnu

Pokud máte datovou schránku, využijte k podání tuto možnost. Případně zvolte tradiční doporučený dopis (doporučuji uchovat si podací lístek).

Kam nahlásit odhlášení či změnu

Pro účely daně z nemovitosti se místní příslušnost nespojuje s trvalým bydlištěm poplatníka, ale s umístěním nemovitosti. Pokud máte trvalé bydliště například v Liberci a prodáváte nemovitost na Praze 2, zašlete dopis o odhlášení nebo nové daňové přiznání na finanční úřad Prahy 2.

Kdo je povinen zaplatit daň při převodu nemovitosti na přelomu roku?

Vlastnická práva k nemovitostem se zapisují s právními účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Pro určení poplatníka daně je klíčové datum podání návrhu na vklad na Katastrální úřad, nikoliv samotné datum zápisu vlastnického práva.

Příklady:

  • Kupní smlouva byla podepsána 28. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 29. prosince, a zápis vlastnického práva proběhl 24. ledna. Poplatníkem daně z nemovitosti je kupující, který se stal vlastníkem dne 29. prosince.

  • Kupní smlouva byla podepsána 28. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 3. ledna. Poplatníkem daně je prodávající, který přestal být vlastníkem 3. ledna. I přesto, že se jedná o pár dní, musí uhradit daň za celý kalendářní rok. Kupující se stane poplatníkem daně až v následujícím roce.

Vzor textu pro odhlášení daně

Adresováno:

Finančnímu úřadu XXX

adresa místně příslušeného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitosti

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Jméno Příjmení
trvale bytem……